ban ga da

Bán gà đáGà nòi


Xem tất cả [ Gà nòi ]

DSC06074

Gà nòi ND-06

Giá: 2.500.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.4 Kg

DSC06046

Gà nòi NB-06

Giá: 2.500.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.4 Kg

DSC06040

Gà nòi NK-06

Giá: 2.500.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.6 Kg

DSC06022

Gà nòi NC-06

Giá: 2.500.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.3 Kg

DSC06001

Gà nòi NV-06

Giá: 2.500.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.6 Kg

DSC05994

Gà nòi NX – 12

Giá: 2.500.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.7 Kg

DSC05986

Gà nòi NC – 17

Giá: 2.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.35 Kg

DSC05978

Gà nòi ND – 04

Giá: 3.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.4 Kg

DSC05968

Gà nòi NC – 16

Giá: 1.700.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.3 Kg

DSC05961

Gà nòi NX – 11

Giá: 2.500.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.5 KgGà mỹ lai


Xem tất cả [ Gà mỹ lai ]

DSC06062

Gà mỹ lai MLC-05

Giá: 3.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.3 Kg

DSC06051

Gà mỹ lai MLB-05

Giá: 2.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.1 Kg

DSC06030

Gà mỹ lai MLC-05

Giá: 2.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.3 Kg

DSC06016

Gà mỹ lai MLB-007

Giá: 2.500.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.5 Kg

DSC06011

Gà mỹ lai MLX-04

Giá: 3.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 3.0 Kg

DSC05792

Gà mỹ lai MLU-01

Giá: 2.500.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.5 Kg

DSC05844

Gà mỹ lai MLC-02

Giá: 2.500.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.6 Kg

DSC05751

Gà mỹ lai MLB-006

Giá: 4.500.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.6 Kg

DSC05697_2

Gà mỹ lai MLX-03

Giá: 2.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.7 Kg

DSC05611

Gà mỹ lai MLKB-01

Giá: 2.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.4 Kg