ga my lai

Gà mỹ lai

DSC06062

Gà mỹ lai MLC-05

Giá: 3.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.3 Kg

DSC06051

Gà mỹ lai MLB-05

Giá: 2.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.1 Kg

DSC06030

Gà mỹ lai MLC-05

Giá: 2.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.3 Kg

DSC06016

Gà mỹ lai MLB-007

Giá: 2.500.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.5 Kg

DSC06011

Gà mỹ lai MLX-04

Giá: 3.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 3.0 Kg

DSC05792

Gà mỹ lai MLU-01

Giá: 2.500.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.5 Kg

DSC05844

Gà mỹ lai MLC-02

Giá: 2.500.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.6 Kg

DSC05751

Gà mỹ lai MLB-006

Giá: 4.500.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.6 Kg

DSC05697_2

Gà mỹ lai MLX-03

Giá: 2.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.7 Kg

DSC05611

Gà mỹ lai MLKB-01

Giá: 2.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.4 Kg

DSC05602

Gà mỹ lai MLB-05

Giá: 3.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.7 Kg

DSC05588

Gà mỹ lai MLCH-07

Giá: 3.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.5 Kg

DSC05531

Gà mỹ lai MLD-08

Giá: 2.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.3 Kg

DSC05524

Gà mỹ lai MLCH-06

Giá: 3.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.3 Kg

DSC05513

Gà mỹ lai MLCH-05

Giá: 6.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.7 Kg

DSC05508

Gà mỹ lai MLB-04

Giá: 2.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.3 Kg

DSC056

Gà mỹ lai MLB -03

Giá: 2.500.000 VNĐ

Trọng lượng: 2,5 Kg

DSC05208

Gà mỹ lai MLD-06

Giá: 3.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2,4 Kg

DSC05190

Gà mỹ lai MLD-05

Giá: 3.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2,5 Kg

DSC05196

Gà mỹ lai MLCH-04

Giá: 4.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2,7 Kg

DSC05173

Gà mỹ lai MLCH-03

Giá: 3.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2,7 Kg

DSC05227

Gà mỹ lai MLB-03

Giá: 3.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2,4 Kg

DSC05220

Gà mỹ lai MLB-02

Giá: 3.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2,3 Kg

DSC05170

Gà mỹ lai MLB-01

Giá: 3.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2,4 Kg

1 2