ga my rac

Gà mỹ rặc

DSC06074

Gà nòi ND-06

Giá: 2.500.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.4 Kg

Gà nòi

Giá: Call VNĐ

DSC06062

Gà mỹ lai MLC-05

Giá: 3.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.3 Kg

DSC06051

Gà mỹ lai MLB-05

Giá: 2.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.1 Kg

DSC06046

Gà nòi NB-06

Giá: 2.500.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.4 Kg

DSC06040

Gà nòi NK-06

Giá: 2.500.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.6 Kg

DSC06030

Gà mỹ lai MLC-05

Giá: 2.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.3 Kg

DSC06022

Gà nòi NC-06

Giá: 2.500.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.3 Kg

DSC06016

Gà mỹ lai MLB-007

Giá: 2.500.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.5 Kg

DSC06011

Gà mỹ lai MLX-04

Giá: 3.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 3.0 Kg

DSC06001

Gà nòi NV-06

Giá: 2.500.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.6 Kg

DSC05994

Gà nòi NX – 12

Giá: 2.500.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.7 Kg

DSC05986

Gà nòi NC – 17

Giá: 2.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.35 Kg

DSC05978

Gà nòi ND – 04

Giá: 3.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.4 Kg

DSC05968

Gà nòi NC – 16

Giá: 1.700.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.3 Kg

DSC05961

Gà nòi NX – 11

Giá: 2.500.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.5 Kg

DSC05947

Gà nòi NC – 15

Giá: 2.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.35 Kg

DSC059

Gà nòi NC – 14

Giá: 2.200.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.35 Kg

DSC05931

Gà nòi NQ – 003

Giá: 3.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.7 Kg

Gà đá Tiền Giang Image

Gà nòi NQ – 01

Giá: Call VNĐ

Trọng lượng: 2.7 Kg

DSC05902

Gà nòi NC – 13

Giá: 3.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.4 Kg

DSC05911

Gà nòi ND – 04

Giá: 3.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.4 Kg

DSC05892

Gà nòi ND – 03

Giá: 3.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2.5 Kg

DSC05867

Gà nòi NX-010

Giá: 2.000.000 VNĐ

Trọng lượng: 2,6 Kg

1 2 3 4 5