hoi ve vay ga 129


Câu hỏi

hỏi về vảy gà

Câu hỏi: Gà của em có hai vảy nhỏ như song cúc nhưng chỉ đóng ở 1 chân thì có phải gà hay không?

Trả lời